:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

KONTAKT - ZARZĄD KRAJOWY

WARSZAWA, ul. Podchorążych 38

TP 22 52 33 100, 22 52 33 101, MSWiA (72) 53-100, 53-101

www.zzsflorian.pl

prezydium@zzsflorian.pl

KONTAKT - DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI

Przewodniczący: Tomasz Ferenc

50-552 WROCŁAW, ul. Borowska 138

tel./ fax 71 368 23 60

tel. 71 368 23 66

tel. 796-801-998

dolnoslaski@zzsflorian.pl oraz tomekk.ferenc@gmail.com

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny członków/kandydatów na członków Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków Florian, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, tel. 71 368 23 66, adres e-mail: dolnoslaski@zzsflorian.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Związku oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit d RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320) oraz ustawą z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 263)
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia między Państwem a Związkiem stosunku prawnego uzasadniającego przetwarzanie danych osobowych, zaś w przypadku ustania takiego stosunku prawnego do końca roku kalendarzowego, w którym ustało członkostwo w Związku, czasu rezygnacji z członkostwa, jednak nie krócej niż 3 miesiące po ustaniu członkostwa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania jeżeli pozwalają na to przepisy prawa.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego.