:::::::::: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN :::::::::::: Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ::::::::::

UWAGA – BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT!

4.06.2021

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

jako Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, wobec pojawiających się w ostatnim czasie informacji dotyczących sytuacji w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku, informujemy co następuje.

 

Wbrew rozgłaszanym informacjom, nie doszło do wydania prawomocnego rozstrzygnięcia sprawie z powództwa p. Kingi Pawlak przeciwko Przewodniczącemu ZT Kłodzko Tomaszowi Ferencowi. Sprawa ta jest aktualnie rozpoznawana przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, na które to rozstrzygnięcie oczekujemy.

 

Nadto informujemy, że jest zawisłe postępowanie karne w sprawie nieprawidłowości do jakich naszym zdaniem dochodziło w związku z dyskryminacją części załogi z uwagi na ich przynależność związkową oraz w sprawie zachowań części przełożonych naruszających prawa pracownicze. W ostatnim czasie Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian” powziął informacje o dopuszczaniu się wobec niektórych pracowników praktyk polegających na zastraszaniu oraz innych aktów dyskryminacji. W związku z tymi wydarzeniami apelujemy, aby każdy kto czuje się pokrzywdzony niewłaściwym zachowaniem innych pracowników Komendy lub był świadkiem takich zachowań, niezwłocznie zgłaszał się do Związku w celu uzyskania pomocy i ochrony.

 

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki

Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Obowiązek informacyjny (RODO)

Obowiązek informacyjny członków/kandydatów na członków Związku Zawodowego Strażaków „Florian” (RODO)

Pełny i aktualny tekst znajduje się na tej stronie w zakładce KONTAKT.

AKTUALNOŚCI

28.06.2021. Odpowiedź MSWiA na opinię ws. dodatku funkcyjnego

28 czerwca 2021 r. Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” otrzymał od Pana Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w MSWiA odpowiedź na opinię dotyczącą projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Więcej przeczytacie tutaj»

24.06.2021. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS Florian

W dniu 24 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Hotelu Łazienkowski przy ul. 29 listopada 3 w Warszawie odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”. W czasie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian Krzysztof Oleksak omówił bieżące działania podejmowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w której od 18 maja 2021 r. na najbliższą kadencję objął funkcję przewodniczącego. Więcej jest tutaj»

24.06.2021. Wystąpienie Federacji ZZSM w sprawie nagród

W dniu 24 czerwca 2021 r. Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z pismami w sprawie nagród.

Treść wystąpienia do MSWiA jest tutaj»

Treść wystąpienia do MS jest tutaj».

15.06.2021. Wystąpienie Federacji ZZSM

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o spotkanie w celu rozpoczęcia konsultacji nowego programu modernizacji służb mundurowych. Ustanowienie kolejnego programu wieloletniego modernizacji służb mundurowych było jednym z punktów podpisanego 8 listopada 2018 roku przez członków Federacji porozumienia które doprowadziło wówczas do zakończenia akcji protestacyjnej. Treść wystąpienia jest tutaj».

9.06.2021. Spotkanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA

9 czerwca 2021 r. w Warszawie obradowało Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. podjęło decyzję o przyjęciu stanowiska popierającego postulaty Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Prezydium Federacji omówiło stan realizacji Porozumienia z 08.11.2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem „art. 15a” i kolejnego programu modernizacji służb mundurowych.

Federacja postanowiła również o skierowaniu wystąpień do MSWiA, MS, MF z wnioskami o zasilenie służb dodatkowymi środkami finansowymi z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy.

Więcej przeczytacie tutaj».

1.06.2021. Spotkanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA

Kwestie związane z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy to główny temat spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.. Więcej przeczytacie tutaj».

26.05.2021. Spotkanie zespołu roboczego ws. nowego wzoru umundurowania

26 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian z udziałem Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian” – kol. Krzysztofa Oleksaka oraz bryg. Piotra Słowiaka – Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział Przewodniczący Śląskiego ZW – kol. Jarosław Nowak, Przewodniczący Dolnośląskiego ZW – kol. Aleksander Wesołowski, Wiceprzewodniczący ZK: kol. Mirosław Trojan i kol. Tomasz Jelonek oraz Przewodniczący Zarządów Terenowych Związku z terenu województwa małopolskiego.

Na zakończenie posiedzenia – mając na uwadze wieloletnią owocną współpracę Małopolskiego i Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” – kol. Aleksander Wesołowski wręczył przyznane odznaczenia:

Złoty Krzyż za wybitne zasługi dla ZZS FLORIAN na Dolnym Śląsku otrzymali:

 • Józef Rachtan - Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian"
 • Tomasz Jelonek - Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian"
 • Mirosław Trojan - Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian"

Medal za zasługi dla Organizacji Dolnośląskiej ZZS „Florian" otrzymali:

 • Małgorzata Szumiec – właścicielka Restauracji, Hotelu Margerita w m. Modlnica k. Krakowa
 • Mariusz Hoffman – Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce – Kopalnia Soli w Wieliczka
 • Robert Białoń – Wiceprzewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian
 • Dawid Derek – Przewodniczący Zarządu Terenowego ZZS Florian przy Komendzie Powiatowej w Nowym Targu.

Gratulujemy!

18.05.2021. Posiedzenie Rady Federacji ZZSM

W czasie posiedzenia najwyższe władze Federacji dokonały wyboru Przewodniczącego, którym został kol. Krzysztof Oleksak, przewodniczący ZZS „Florian”. Więcej przeczytacie tutaj».

14.05.2021. Spotkanie ze związkami zawodowymi służb mundurowych MSWiA

W piątek 14 maja br. odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Więcej przeczytacie tutaj».

12.05.2021. Projekt rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. MSWiA wprowadza m.in. dodatek funkcyjny

Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 12.05.2021 r. powołali Podkomisję stałą do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Więcej przeczytacie tutaj».

4 maja – Dzień Strażaka

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” składa wszystkim strażakom zawodowym, strażakom ochotnikom i weteranom strażackiej służby podziękowania za podejmowany każdego dnia trud i ofiarność w ochronie życia, zdrowia i mienia. DZW ZZS „Florian” gratuluje awansowanym na wyższe stopnie służbowe oraz wszystkim wyróżnionym.

Dzień Strażaka

16.04.2021. Projekt rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. MSWiA wprowadza m.in. dodatek funkcyjny

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” otrzymał do zaopiniowania w trybie art. 19 ustawy o związakach zawodowych projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W projekcie zawarte są zmiany polegającem m.in. na wprowadzeniu – obok obecnie istniejących dodatków do uposażenia funkcjonariuszy –dodatków funkcyjnych.

Więcej informacji przeczytacie tutaj».

29.03.2021. Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

W czasie posiedzenia Zarząd Krajowy:

 • przyjął sprawozdanie z wykonania planu budżetu za rok 2020,
 • uchwalił plan budżetu na rok 2021,
 • zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wynikami kontroli przeprowadzonej za rok 2020. Na podkreślenie zasługuje to, że kontrola, która dotyczyła dysponowania i zarządzania majątkiem oraz funduszami Związku, prowadzenia gospodarki finansowej, realizacji podjętych uchwał oraz prowadzenia bieżącej działalności, w tym prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej Związku za rok 2020 nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Krajowego oraz Prezydium ZK ZZS „Florian”.
 • zapoznał się z działalnością podejmowaną przez Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego oraz planami działań na rok 2021, a także inicjatywami przygotowywanymi na najbliższe miesiące.

Więcej informacji z posiedzenia przeczytacie tutaj».

19.02.2021. ++ Zmarł nasz Kolega Strażak-Związkowiec Grzegorz Tchórzewski ++

Z głębokim smutkiem i żalem w poczuciu ogromnej straty żegnamy zmarłego w dniu 19 lutego 2021 r. naszego Kolegę ogniomistrza ś.p. Grzegorza Tchórzewskiego.

Odszedł człowiek, który przez lata służby pełnionej w strukturach Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wyróżniał się ofiarnością i zaangażowaniem. Wielokrotnie brał udział w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Prezentowana przez Niego postawa, ofiarność i poświęcenie w niesieniu pomocy stanowiły przejaw szczególnego rodzaju strażackiej solidarności i odpowiedzialności.

Poprzez członkostwo w Związku Zawodowym Strażaków „FLORIAN” włączył się w społeczną działalność na rzecz braci strażackiej. Wybrany na zastępcę przewodniczącego Zarządu Terenowego we Wrocławiu, pełnił funkcję przewodniczącego w swej macierzystej jednostce ratowniczo-gaśniczej ciesząc się zaufaniem i szacunkiem kolegów. Niósł w sobie ogromną życzliwość wobec drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, oddany przyjaciel i wzorowy strażak.

W tym szczególnym momencie łączymy się w bólu z Najbliższymi śp. Grzegorza. W imieniu braci strażackiej zrzeszonej w Związku Zawodowym Strażaków „FLORIAN” pogrążonej w smutku Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Grzesiu, spoczywaj w pokoju!
R.I.P.

Zmarł nasz Kolega Strażak-Związkowiec Grzegorz Tchórzewski

19.02.2021. Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

W dniach 18–19 lutego 2021 r. w biurze Zarządu Krajowego ZZS „Florian” w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian". Podczas posiedzenia pracowała również powołana przez Prezydium trzyosobowa komisja, która przygotowuje propozycje aktualizacji regulaminu przyznawania pomocy finansowej dla członków ZZS „Florian” z budżetu Zarządu Krajowego. Więcej infromacji z posiedzenia przeczytacie tutaj».

11.02.2021. Wspólne wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów

Przewodniczący trzech central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej skierowali wspólne wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dotyczące ustanowienia nowego programu rozwoju dla służb mundurowych. Analogiczne w treści wystąpienia zostały również skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. Treść wystąpienia przeczytacie tutaj».

28.01.2021. Spotkanie zespołu roboczego ws. nowego wzoru umundurowania

W dniu 27.01.2021 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, którego zadaniem jest opracowanie wymagań jakościowych i norm należności nowego umundurowania planowanego do wprowadzenia do użytkowania w Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół pracował pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztofa Hejduka. Członkowie zespołu zapoznali się z dokumentacją, dokonali analizy parametrów technicznych oraz walorów ergonomicznych ubrań, w tym zgodności z przyjętą koncepcją nowych przedmiotów umundurowania.

Aktualnie w fazie końcowej są prace nad projektem rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków PSP.

 

Opracowanie: Zespół Prasowy KG PSP Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego (mat. ze strony internetowej ZK ZZS „FLORIAN”).

18.01.2021. Zespoły terenowe ZER MSWiA

Zarząd Krajowy ZZS „FLORIAN” przekazuje poniżej informacje dotyczące dostępnych form kontaktu oraz lokalizacji Terenowych Zespołów ZER MSWiA. Z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2/COVID-19 szczególnie ważne jest wykorzystywanie zdalnych form kontaktu. Niezbędne informacje » publikujemy w piśmie Dyrektor ZER MSWiA skierowanym do Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

UWAGA!!!

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ

Nadzwyczajna sytuacja powoduje, że w duchu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków i ich rodzin i wdrażając działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, konieczne stało się powstrzymanie od bezpośrednich spotkań członków Zarządu Krajowego (w tym Plenarnego Posiedzenia ZK) do czasu wyeliminowania zagrożenia.
W ślad za tym – do odwołania – NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY posiedzenia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych.

Zakończyliśmy rok 2020 i przenieśliśmy wszystkie informacje z ubiegłego do zakładki Historia na Dolnym Śląsku (O nas » Historia na Dolnym Śląsku).

Bank Pocztowy dla strażaków